Regulacija 44 Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu propisuje standarde sigurnosti dečjih auto-sedišta. Svako sedište koje ima atest zadovoljilo je propisane standarde i može se koristiti za zaštitu dece u vozilima. Auto-sedišta koja nemaju atest ne bi smela da se prodaju u svrhu korišćenja u automobilu.

Za testiranje dečjih sedišta, odnosno za potvrdu da su ona u skladu s UNECE propisima, odgovorni su sami proizvođači. Nadležna institucija države izdaje atest na osnovu rezultata testiranja koja proizvođač za svaki pojedini model auto-sedišta mora da joj preda. Svaka evropska država, potpisnica sporazuma kojim je donesena regulacija, ima svoj kod i on se nalazi na oznaci atesta svakog dečjeg auto-sedišta koje zadovoljava standarde propisane tom odredbom.

Oznake atesta nalaze se na nalepnici na sedištu, sa zaokruženim slovom E i brojem koji označava kôd zemlje koja je izdala atest.

  1. Kategorija za koju je sedište dobilo dozvolu
  2. Masa deteta za koju je sedište dozvoljeno
  3. „Y“ označava da sedište ima pojas kroz prepone (u pet tačaka vezivanja)
  4. Podebljano slovo E oznaka je evropske dozvole
  5. Kôd zemlje gde je dobijena dozvola (1 = Nemačka, 2 = Francuska, 3 = Italija, 4 = Holandija, itd.)
  6. Broj dozvole. Prva dva broja ukazuju na verziju regulacije ECE R44 za koju je sedište dobilo dozvolu
  7. Serijski broj sedišta

Važno je znati da se u okviru ovog procesa testira samo model auto-sedišta koje proizvođač želi da iznese na tržište. Pojedinačna auto-sedišta ne prolaze testiranje, jer prema Regulaciju 44 sedište se stavlja u stresne uslove kakvi nastaju u najčešćim sudarima u kojima putnici stradaju. Nakon tog testiranja ono više nije upotrebljivo, baš kao što nije ni auto-sedište koje je bilo u sudaru.

To Top