U zemljama u okruženju zakonska regulativa je uglavnom usaglašena sa preporukama koje je Evropska komisija UN dala svojim članicama, a tiču se prevoženja dece. Po tim preporukama decu treba prevoziti u odgovarajućem bezbednosnom sistemu koji odgovara njihovom uzrastu, dok ne dostignu visinu od 150 cm kada se mogu pravilno vezati pojasom automobila. Izuzetno je dozvoljeno decu višu od 135 cm vezati samo pojasom ako konfiguracija zadnje klupe i pojasa omogućavaju da pojas ide pravilno preko njihovog tela.

Crna gora

Deca starosti do 5 godina moraju da se prevoze u specijalnim sedištima, a deca ispod 12 godina starosti ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu.

Austrija

Deca do 14 godina i visine manje od 1,50 m moraju da koriste specijalne pojaseve koji odgovaraju njihovoj visini ili specijalna dečija sedišta, ili na prednjem ili na zadnjem sedištu. Vozila bez ovakve zaštite (dvosedi, sportska vozila) ne smeju da se koriste za prevoz dece mlađe od 14 godina. Ova obaveza se ne odnosi na autobuse ili vozila koja se koriste za prevoz školske dece ili u poljoprivrednim vozilima. Dečija sedišta treba da odgovaraju ECE standardu 44/03 ili 44/04. Deca mladja od 14 godina, ali viša od 1,50 m moraju da koriste pojaseve za odrasle. Izuzetno je dozvoljeno deci višoj od 1,35 m da koriste pojas sa tri tačke vezivanja bez specijalne podloške, ali pri tome pojas ne sme da prelazi detetu preko grla i vrata.

Slovenija

Sva deca moraju da budu u specijalnim sedištima koja odgovaraju njihovom uzrastu. Deca starija od 12 godina mogu da koriste pojaseve za odrasle. Zabranjeno je da se na prednjem sedištu prevoze deca mlađa od 12 godina.

Bugarska

Deca starosti do 3 godine moraju da se prevoze u specijalnim sedištima koja odgovaraju EU standardu 44/03. Deca starija od 3 godine i niža od 150 cm ne moraju imati posebno sedište, ali se prevoze isključivo na zadnjem sedištu vozila.

Španija

Deca ispod 12 godina i visine do 1,35 m koja se prevoze na prednjem sedištu moraju da koriste posebne dečije pojaseve, a deca preko 1,35 m visine mogu da koriste sigurnosne pojaseve za odrasle. Deca niža od 1,35 m koja se prevoze na zadnjem sedištu moraju takođe da budu vezana posebnim dečijim pojasom osim ukoliko se prevoze taksijem u gradskim sredinama.

Hrvatska

Deci mlađoj od 12 godina nije dozvoljeno da se nalaze na prednjem sedištu. Jedini izuzetak se odnosi na decu mlađu od 2 godine koja se mogu prevoziti na prednjem sedištu ako su u specijalnom sedištu koje odgovara njihovoj visini i ako su okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, a da pri tome moraju da budu deaktivirani vazdušni jastuci. Deca do 5 godina straosti moraju da sede u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj visini na zadnjem sedištu vozila. Deca od 5 do 12 godina moraju da se prevoze na zadnjem sedištu koristeći pojas sa tri tačke vezivanja sa specijalnom podloškom, ako je neophodna zbog njihove visine.

Grčka

Zabranjeno je da se deca starija od 3 godine i niža od 1,50 m voze na prednjem sedištu vozila. Deca do 3 godine moraju da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovojh težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija. Dečija sedišta treba d odgovaraju ECE standardu 44/03 ili novijim. Deca visine 1,35 m i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Italija

Deca do 36 kg i do 150 cm visine koja putuju u vozilima sa italijanskim tablicama moraju da imaju vezane pojaseve odgovarajuće njihovom uzrastu i visini. Deca do 9 kg moraju da se prevoze na sedištu okrenutom suprotno od kretanja vozila. Kada su u pitanju vozila registrovana u drugim zemljama, primenjuju se odredbe za prevoz dece koje su propisan u zemlji iz koje dolazi vozilo.

Francuska

Deca ispod 10 godina starosti ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu, osim ako ne postoji zadnje sedište ili ukoliko na zadnjem sedištu već sedi dete mlađe od 10 godina. Deca do 10 godina starosti treba da sede u sedištu koje odgovara standardima i koje je prilagođeno njihovoj visini. Prema francuskom zakonu, dete do 13 kg težine mora da se prevozi u sedištu okrenutom u suprotnom smeru od kretanja vozila ili mora da postoji nosiljka za decu težine do 10 kg. Dete između 9 i 18 kg mora da sedi na posebnom sedištu, a dete od 15 kg i do 10 godina starosti, može da koristi posebno sedište sa pojasom.

Rumunija

Deca ispod 12 godina starosti ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu.

Mađarska

Deca niža od 1,50 m moraju da koriste specijalna sedišta odgovarajuća njihovoj težini. Deca mlađa od 3 godine mogu da se voze samo u posebnim sedištima i ne smeju se prevoziti na drugi način, ona se mogu prevoziti i na prednjem sedištu u posebnom sedištu ako u vozilu nema ili je deaktiviran vazdušni jastuk. Deca starija od 3 godine, visoka 1,35 m i više mogu da putuju na zadnjem sedištu vozila koristeći sigurnosne pojaseve.

Nemačka

Dete ispod 1,50 m visine koje putuje u bilo kakvom tipu vozila mora da sedi u posebnom sedištu za dete. Tamo gde to nije moguće, dete starije od 3 godine mora da se prevozi na zadnjem sedištu vozila i koristi sigurnosni pojas ili ostalu bezbednosnu opremu. Dete mlađe od 3 godine ne sme se prevoziti u vozilu bez specijalnog sedišta koje odgovara ECE 44/03 standardu. Obaveza je vozača da obezbedi bezbedan prevoz dece. Ova obaveza odnosi se i na vozila registrovana u Nemačkoj i na vozila inostranih registracija.

Svajcarska

Deca starija od 12 godina moraju da budu vezana bilo da su na prednjem ili zadnjem sedištu vozila. Deca do 7 godina moraju da budu u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj veličini. Deca izmedju 7 i 12 godina moraju da budu vezana ili u specijalnim sedištima dizajniranim za decu. Od 01. aprila 2010. godine deca do 12 godina moraće da budu u sedištima koja odgovaraju ECE r44.03 standardu. Deca viša od 1,50 m neće biti uključena u ovu kategoriju.

Makedonija

Deca ispod 12 godina starosti ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu.

Holandija

Deca i osobe ispod 18 godina starosti visine do 1,35 m moraju da koriste pojaseve odgovarajuće njihovoj visini po standardima ECE 44-03. To se odnosi i na prednja i na zadnja sedišta. Deca do 3 godine prevoze se isključivo u posebnim sedištima.

To Top